อัศวนิเวศน์ห., พัวศิริว., & เลิศธรรมเทวีป. (1). การบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ของงานวรรณกรรมบนสื่อดิจิทัล. วารสารการบริหารปกครอง, 5(1), 234-252. ืบค้น จาก https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88570