แก้วหานามก. (1). บทบรรณาธิการ. วารสารการบริหารปกครอง, 4(2). ืบค้น จาก https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88625