กัลยาณมิตรภ. (1). การพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศกลุ่มนอร์ดิก. วารสารการบริหารปกครอง, 4(2), 17-37. ืบค้น จาก https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88627