แก้วหานามก., & แก้วหานามพ. (1). รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบ การดำเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์. วารสารการบริหารปกครอง, 4(2), 82-98. ืบค้น จาก https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88630