เจิมสิทธิประเสริฐก., & อัคฮาดน. (1). ความหวาดกลัวต่ออาชญากรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์. วารสารการบริหารปกครอง, 4(2), 120-146. ืบค้น จาก https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88632