สูตรสุวรรณอ., สุนทรพันธุ์พ., โปษกะบุตรณ., & จานประดับส. (1). การจ่ายสินไหมกรุณาโดยผู้รับประกันภัย. วารสารการบริหารปกครอง, 4(2), 167-189. ืบค้น จาก https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88634