จารุโณปถัมภ์จ., & เคณาภูมิส. (1). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร สายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. วารสารการบริหารปกครอง, 4(2), 208-231. ืบค้น จาก https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88637