อัคฮาดน. (1). Democratization and Research Methods (2012) by Michael Coppedge. วารสารการบริหารปกครอง, 4(2), 270-283. ืบค้น จาก https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88640