จินารัตน์ว. (1). อิทธิพลภาวะผู้นำที่มีผลกระทบต่อวัฒนธรรมองค์กรและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์และบุคลากร สังกัด มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย. วารสารการบริหารปกครอง, 4(1), 1-26. ืบค้น จาก https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88950