ใจเที่ยงธ., เถาว์ชาลีป., อัคฮาดน., & แก้วหานามก. (1). แนวคิดรัฐ-เขตแห่งวัฒนธรรม : ข้อเสนอบนความหลากหลายทางชีวชาติพันธุ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชนชาติพื้นเมือง. วารสารการบริหารปกครอง, 4(1), 55-68. ืบค้น จาก https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88966