สืบประเสริฐกุลว. (1). สถานะของปัจเจกชนภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศสมัยปัจจุบัน. วารสารการบริหารปกครอง, 4(1), 69-94. ืบค้น จาก https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88967