โชติอนันต์ป. (1). รัฐ ธุรกิจ ประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาย่านนิมมานเหมินท์ จังหวัดเชียงใหม. วารสารการบริหารปกครอง, 4(1), 95-120. ืบค้น จาก https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88974