บุญกลัดบ. (1). การประเมินเครื่องมือธรรมาภิบาล : การมีส่วนร่วมและการเสริมแรงพลังชุมชน. วารสารการบริหารปกครอง, 4(1), 121-140. ืบค้น จาก https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88975