คุ้มทรัพย์ก. (1). สิทธิชุมชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาป่าชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารการบริหารปกครอง, 4(1), 141-157. ืบค้น จาก https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88983