อัคฮาดน. (1). ความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างผู้แทนในระดับต่างๆ กับเครือข่ายเสื้อแดงในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน : กรณีศึกษาหมู่บ้านโพนนาดี - โพนวิสัย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์. วารสารการบริหารปกครอง, 4(1), 175-202. ืบค้น จาก https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88989