แฝดสุระว., & แนรอทเ. (1). ความสนใจและความต้องการของเยาวชนในการประกอบอาชีพ ด้านการเกษตร: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ. วารสารการบริหารปกครอง, 4(1), 237-249. ืบค้น จาก https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88996