วีระพันธ์พงศ์อ. (1). บทวิจารณ์หนังสือ: The Public Administration Theory Primer โดย George Frederickson and Kevin B. Smith. วารสารการบริหารปกครอง, 4(1), 248-255. ืบค้น จาก https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88998