บุญกอบป. (1). นวัตกรรมท้องถิ่นว่าด้วยการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น: ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองศรีสะเกษ. วารสารการบริหารปกครอง, 3(2), 56-70. ืบค้น จาก https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/89007