ทัพมงคลป. (1). การสร้างธรรมาภิบาลโดยเครื่องมือธรรมาภิบาล. วารสารการบริหารปกครอง, 3(2), 120-144. ืบค้น จาก https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/89016