วะชุมส., & นิ่มตลุงอ. (1). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา ศูนย์ 3 วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัว ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร. วารสารการบริหารปกครอง, 3(2), 145-161. ืบค้น จาก https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/89020