กลยาณีย์ธ., & กิตติเลิศไพศาลจ. (1). ทัศนคติของประชาชนต่อการบริการของสำนักทะเบียน ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร. วารสารการบริหารปกครอง, 3(2), 162-172. ืบค้น จาก https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/89024