สุพรฑ. (1). Book Review: American Foreign Policy in Regions of Conflict: A Global Perspective, By Howard J. Wiarda. วารสารการบริหารปกครอง, 3(2), 173-187. ืบค้น จาก https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/89025