ไชยนัดค., มารี เคนป., & คชโคตรป. (1). แนวทางการแก้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาของเทศบาลตำบล: กรณีศึกษำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์. วารสารการบริหารปกครอง, 3(1), 149-168. ืบค้น จาก https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/89042