เจิมสิทธิประเสริฐก., & ศรียากูลธ. (1). การพัฒนาศักยภาพของประชาชนและอำนาจของชาติด้วยการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพผู้ฝึกสอนกีฬา. วารสารการบริหารปกครอง, 2(2), 1-31. ืบค้น จาก https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/89052