เพียรสบายพ., ทวะชาลีย., & แก้วหานามก. (1). ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหลักเหลี่ยม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์. วารสารการบริหารปกครอง, 2(2), 132-150. ืบค้น จาก https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/89064