สุขดีอ., คำสุขเ., & สุวรรณมงคลป. (1). การก่อตั้งและบทบาททางการเมืองของสาขาพรรคการเมืองไทย ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. วารสารการบริหารปกครอง, 2(1), 72-89. ืบค้น จาก https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/89069