แก้วร่องคำพ. (1). แนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลคำชะอี อำเภอค าชะอีจังหวัดมุกดาหาร. วารสารการบริหารปกครอง, 2(1), 134-154. ืบค้น จาก https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/89101