อร่ามเมืองป. (1). บทวิจารณ์หนังสือ: วิถีคนนอก โดย เสกสรรค์ ประเสริฐกุล. วารสารการบริหารปกครอง, 2(1), 175-187. ืบค้น จาก https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/89114