AIMIMTHAM, S.; SOKSAN, I.; SAENGMAHACHAI, K. ความมั่นคงของมนุษย์ในกลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น: ความมั่นคงของมนุษย์ในกลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น. วารสารการบริหารปกครอง, v. 7, n. 2, p. 421-448, 26 ธ.ค. 2018.