สังขทับทิมสังขป.; พัวพันสวัสดิ์ว. นาฏดุริยางคศิลป์สร้างชาติ: การยินยอมและการต่อรองนิยามความเป็นไทยของข้าราชการสำนักการสังคีต กระทรวงวัฒนธรรม. วารสารการบริหารปกครอง, v. 9, n. 2, p. 25 - 54, 26 ธ.ค. 2020.