ลาดบัวขาวส. บทบาทนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นกับการจัดเก็บรายได้ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา. วารสารการบริหารปกครอง, v. 9, n. 2, p. 55 - 99, 26 ธ.ค. 2020.