ลำมะนาป.; นิลผายพ.; สินธุเดชธ.; สุขเพิ่มก. การปฏิบัติตนต่อเด็กของผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด: ศึกษาเฉพาะกรณีการปฏิบัติต่อเด็กตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546. วารสารการบริหารปกครอง, v. 9, n. 2, p. 183 - 210, 26 ธ.ค. 2020.