สุมิตสวรรค์ว.; พลีบัตร์จ.; ปิ่นจันทร์ธ. แนวทางการพัฒนานวัตกรรมการจัดการปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชน ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์. วารสารการบริหารปกครอง, v. 9, n. 2, p. 501 - 521, 26 ธ.ค. 2020.