แก้วหานามก. บทบรรณาธิการ. วารสารการบริหารปกครอง, v. 5, n. 1, 11.