วงศ์สุรวัฒน์โ. การปกครองของสยามก่อนการปฏิรูปการปกครอง พ.ศ.2435. วารสารการบริหารปกครอง, v. 5, n. 1, p. 1-21, 11.