ศรีโภคางกุลศ. การสร้างความปรองดองผ่านระบบจารีตประเพณีกับข้อจำกัด เรื่องความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : กรณีศึกษาการสร้างความปรองดองภายใต้ระบบเซียร์ ประเทศโซมาเลีย. วารสารการบริหารปกครอง, v. 5, n. 1, p. 22-43, 11.