อัคฮาดน. กรอบมโนทัศน์เบื้องต้นเกี่ยวกับ “ประชาธิปไตยชุมชน” ในฐานะกลไกของการจัดบริการสาธารณะแนวใหม่สำหรับประเทศไทยในศตวรรษที่ 21. วารสารการบริหารปกครอง, v. 5, n. 1, p. 44-79, 11.