เจิมสิทธิประเสริฐก.; ศรียากูลธ.; ภมรมาศช.; รอดบุญส่งส.; บุญโปร่งว.; แสงเพิ่มน.; ภาควิชัยว.; วิภาภรณ์ธ.; มณีโชติก. การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการศึกษา ระดับประถมศึกษาระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน : การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ. วารสารการบริหารปกครอง, v. 5, n. 1, p. 80-96, 11.