สนั่นนารีและพลโทน.; ธุวะนุติป. ปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง. วารสารการบริหารปกครอง, v. 5, n. 1, p. 97-120, 11.