แจ่มใสธ.; นรนิติผดุงการจ.; นันทเพ็ชรก. การศึกษาวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและการนำนโยบายรับจำนำข้าวของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ไปปฏิบัติในจังหวัดสุรินทร์. วารสารการบริหารปกครอง, v. 5, n. 1, p. 121-141, 11.