ษรสาป. ภาคประชาสังคมกับการขับเคลื่อนแนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง : กรณีศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ. วารสารการบริหารปกครอง, v. 5, n. 1, p. 142-160, 11.