เรืองจิตร. ภูมิปัญญาการส่งเสริมสุขภาพเด็กในกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมร ในจังหวัดสุรินทร์. วารสารการบริหารปกครอง, v. 5, n. 1, p. 161-179, 11.