สุพรฑ. Book Review: Is the American century over?. วารสารการบริหารปกครอง, v. 5, n. 1, p. 283-291, 11.