พงษ์ทรัพย์ว. อุปสรรคการทำธุรกรรมโอนเงินกลับประเทศของแรงงานเมียนมาร์ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์. วารสารการบริหารปกครอง, v. 5, n. 1, p. 194-206, 11.