กิจกุศลส.; เลิศธรรมเทวีป. บทวิเคราะห์ความตกลงทางการค้าในระดับภูมิภาคว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา : ประโยชน์ และผลกระทบต่อระบบกฎหมายไทย. วารสารการบริหารปกครอง, v. 5, n. 1, p. 207-233, 11.