อัศวนิเวศน์ห.; พัวศิริว.; เลิศธรรมเทวีป. การบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ของงานวรรณกรรมบนสื่อดิจิทัล. วารสารการบริหารปกครอง, v. 5, n. 1, p. 234-252, 11.