BOONPINICH, A.; SUDHIPHONGPRACHA, T. ความสามารถในการบริหารงานสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารการบริหารปกครอง, v. 5, n. 1, p. 253-282, 11.