ทะไกรราชภ. พื้นที่ชายแดนกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้. วารสารการบริหารปกครอง, v. 4, n. 2, p. 38-56, 11.