อินทร์ยาอ.; TAYLOR, K. ภูมิทัศน์วัฒนธรรมกับภูมิปัญญาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาวภูไท. วารสารการบริหารปกครอง, v. 4, n. 2, p. 57-81, 11.