แก้วหานามก.; แก้วหานามพ. รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบ การดำเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์. วารสารการบริหารปกครอง, v. 4, n. 2, p. 82-98, 11.